OSTATNÍ TECHNOLOGIE

https://www.bednar-sila.com/wp-content/uploads/2019/12/Vzduchove_aspirace_580x320.jpg
 • Spodní stavba

 • Ocelové konstrukce

 • Příjmové koše

 • Elektroinstalace

 • Řídicí systémy

 • Laboratorní technika

 • Vzorkování

 • Vážící systémy

SPODNÍ STAVBA (a přidružené stavební objekty a práce)

 • Hlubinné založení (piloty)
 • Plošné založení
 • Podzemní konstrukce (příjmové koše, šachty)
 • Komunikace a zpevněné plochy
 • Stavební objekty (velín, rozvodna, prachová komora)
 • Inženýrské sítě
 • Zemnění
 • Speciální povrchová úprava/ Ochranné nátěry
 • Drenáže

Žádná linka na posklizňové zpracování zemědělských komodit nemůže fungovat jako prostý izolovaný soubor technologických zařízení, ale vždy se jedná o komplexní stavbu, která je výsledkem mnoha stavebně-montážních činností.

Základem každé posklizňové linky jsou stavební konstrukce, které jsou nutným předpokladem pro samotné osazení technologických zařízení, chrání tato zařízení před povětrnostními vlivy a umožňují pohyb nejen zpracovávaného materiálu, ale i prostředků nákladní dopravy. Bez těchto konstrukcí by žádná posklizňová linka nemohla nejen fungovat ale vůbec vzniknout.

Při projektování a realizaci zohledňujeme nejen konstrukční specifika technologických zařízení, ale i klimatické vlivy a zejména místní inženýrskogeologické a hydrogeologické podmínky. Každá spodní stavba je tedy navrhována přesně na konkrétním podmínky v daném místě. Vzhledem k tomu, že posklizňové linky jsou z podstaty souborem velmi exponovaných, objemných a těžkých těles, je nutno i mimořádných přístupů při realizaci základových konstrukcí, aby byla zajištěna statická stabilita a minimální deformace při plném zatížení.

Využíváme technologií speciálního hlubinného zakládání formou hlubinných pilot, které jsou nejvhodnějším způsobem založení sil na uskladnění zemědělských komodit, zejména pro svojí schopnost eliminovat deformace (sedání) při zátěžových cyklech naskladnění/vyskladnění.

BEDNAR Farm Technology - Spodní stavba
BEDNAR Farm Technology - Spodní stavba
BEDNAR_PL_CESTICE
BEDNAR Farm Technology - Spodní stavba
BEDNAR Farm Technology - Spodní stavba

Povrchy betonových základových desek a manipulačních ploch upravujeme strojním leštěním tak, aby byla výrazně snížena jejich abrazivnost a byla tak umožněna snadná údržba a čištění.

Konstrukce s požadavkem na vodonepropustnost jsou řešeny jako tzv. „bílé vany“, tedy bez dodatečných povlakových izolací. Používáme betonové směsi s velmi nízkým průsakem, pracovní a dilatační spáry jsou opatřeny moderními prostředky na zatěsnění vzniklých mikrospár, jako jsou těsnící plechy, bentonitové pásky a injektážní hadičky.

Plně si uvědomujeme, že kvalita spodní stavby naprosto zásadně ovlivňuje dílo jako celek a proto spolupracujeme s osvědčenými partnery a dodavateli, jak již na úrovni projekčních návrhů, tak na úrovni samotného provádění.

Spodní stavbu nelze od technologie oddělit, stejně jako nelze oddělit technologii od spodní stavby, obě části musí být ve vzájemné interakci na všech úrovních – projekční, dodavatelské, realizační, koordinační, kontrolní a provozní.

Proto je vždy vhodné přemýšlet o posklizňové lince komplexně – od návrhu po realizaci nejlépe s jedním partnerem, který vás provede celým procesem stavby od stavebního povolení až po kolaudaci.

Tým BEDNAR je tu pro vás!

Galerie

OCELOVÉ KONSTRUKCE

Ocelové konstrukce jsou při návrzích posklizňových linek využívány k různým účelům, především jako:

 • rošt příjmového koše (plně přejezdný, částečně přejezdný, nepřejezdný)
 • podstavec čističky/předčističky/aspirátoru (opatřen nástupním schodištěm popř. žebříkem, obslužnými lávkami s pororošty a ochranným zábradlím)
 • nosné příhradové ocelové konstrukce (zpravidla podpory pro obslužné lávky)
 • obslužné pochozí lávky opatřené pororošty a ochranným zábradlím, sloužící obvykle rovněž jako nosná konstrukce horizontálních dopravníků
 • nosná konstrukce zastřešení a opláštění komor pro odpady z čištění
 • nosná konstrukce zastřešení a opláštění prostoru příjmového koše (příjmová hala)
 • potrubí spádové dopravy zrnin

Ocelové konstrukce jsou zpravidla navrhovány z oceli S235, povrchová úprava žárové zinkování popř. vícevrstvé nátěry či nástřiky dle přání zákazníka.

Návrhy a výroba ocelových konstrukcí je v souladu s platnými technickými normami, zejména pak:

ČSN EN 1991
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1993
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN EN ISO 14122-3
Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

ČSN EN ISO 14122-4
Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 4: Pevné žebříky

ČSN 74 3282
Pevné kovové žebříky pro stavby

ČSN EN 1090-2
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

Galerie

PŘÍJMOVÉ KOŠE

Prvotní částí posklizňové linky, která přijde do styku s naváženými zrninami, je příjmový koš.

Příjmové koše z pohledu umístění mohou být nadzemní, případně podzemní, tedy vestavěné. Z hlediska použité svozové techniky mohou být koše pro boční vyklápění popř. pro zadní vyklápění. Dále dle přejezdnosti a s tím související zatížitelnosti rozlišujeme koše nepřejezdné, plně přejezdné a částečně přejezdné. Z hlediska provedení konstrukce roštu příjmového koše pak mohou být koše s roštem trubkovým, roštem z pásové oceli, nepřejezdné části koše potom mohou být vyrobeny z pochozích pororoštů.

V dolní části příjmového koše pod roštem se nachází ocelová vestavba s tzv. splachovými plechy podepřenými nosnou ocelovou konstrukcí zajišťující celkovou pevnost vestavby koše. Na ni navazuje příjmový dopravník, zpravidla redler, opatřený regulační klapkou a frekvenčním měničem, jehož prostřednictvím jsou přijímané zrniny dopravovány do navazujících dopravních cest, do čističky popř. aspiratéru a k dalšímu zpracování, naskladnění nebo expedici zrnin.

Velikost a kapacitu příjmových košů a jejich provedení určuje zákazník s ohledem na používanou svozovou techniku a výkonnost sklízecí techniky v období žní.

Ocelové vestavby košů (rošty, násypky, podpěrné konstrukce) jsou zpravidla navrhovány z oceli S235. Části v kontaktu se zrninami bývají zpravidla bez povrchové úpravy, ostatní v povrchové úpravě žárovým zinkováním popř. opatřené vícevrstvými nátěry či nástřiky dle přání zákazníka.

Návrhy a výroba ocelové vestavby příjmových košů je v souladu s platnými technickými normami, zejména pak:

ČSN EN 1991        Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
ČSN EN 1993        Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí
ČSN EN 1090-2     Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

Důležitou částí tohoto technologického celku s ohledem na ochranu před povětrnostními vlivy je zakrytí příjmového koše. To může být řešeno jednoduchým zakrytím plachtou nebo poklopem, další možností je výstavba příjmové haly.

Provedení příjmového koše, jeho konstrukce, rozměry i způsob zakrytí jsme schopni přizpůsobit zcela potřebám a přání zákazníka.

Galerie

ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace celé posklizňové linky je velice podstatnou částí komplexního a dobře fungujícího projektu. Kvalita provedené elektroinstalace definuje do značné míry životnost celé posklizňové linky. Spolupracujeme s kvalitními dodavateli, a to jak na poli přípravném (zpracování projektu elektro), tak na poli realizačním (dodavatelé elektro periferií, dodavatelé elektromontáží) a samozřejmě i po-realizačním (revize, servis).

Spolupráce s osvědčenými partnery a dlouholeté zkušenosti v oboru – díky těmto předpokladům jsme schopni zajistit a garantovat elektroinstalaci na vysoké úrovni, která splňuje veškeré požadavky jak ze strany zákazníků, tak legislativní!

BEDNAR Farm Technology - Elektroinstalace

ŘÍDICÍ SYSTÉMY

BEDNAR Farm Technology - Řídící systémy
BEDNAR Farm Technology - Řídící systémy

Řídicí systém je spolu s PLC jakýmsi mozkem celé posklizňové linky. Je koncipován k jednodušší a intuitivnější obsluze, větší kontrole a dohledu nad instalovanou technologií a probíhajícími procesy. Slouží tedy k řízení jednotlivých strojů a periferií, ze kterých se daná posklizňová linka skládá (dopravníky, čističky, klapky, frekvenční měniče, teploměry, hladinoměry, ventilátory atd.). Všechny naše kompletní posklizňové linky jsou řídicím systémem vybaveny již v základním návrhu!

Výhody použití řídicího systému oproti analogovému/pultovému řízení:

 • Vysoká ergonomie
 • Kompletní přehled o celé lince (spuštěné stroje, teploty v zásobnících, nastavení klapek)
 • Práce s teplotami a aktivním větráním v režimu automatika
 • Automatické spouštění a doběh cest
 • Možnost kontroly teplot aj. z dálkového přístupu v režimu pozorovatel
 • Plnohodnotný dálkový přístup – servisní zásahy
 • Nastavení servisních cyklů – počítání
 • Snadné rozšíření pro další etapy
 • Možnost implementace dalších periferií (laboratorní technika, vážní lístky)

Moderní řídicí systém – a víte přesně, co se ve vaší posklizňové lince děje!

LABORATORNÍ TECHNIKA

Laboratorní technika je v dnešní době velice žádaný doplněk našich posklizňových linek. A to zejména z toho důvodu, že naši zákazníci chtějí mít pod kontrolou kvalitu přijímaného produktu. U velkých výkupových linek je laboratorní technika dnes prakticky neodmyslitelnou součástí. Nyní však evidujeme enormní zájem také u farem, které mají rostlinnou produkci pouze pro vlastní potřebu. Je to dáno tím, že čím více informací zákazníci o dané komoditě mají, tím lépe v budoucnu skladují/sortují a následně i prodají. Spolupracujeme s předními výrobci laboratorní techniky, která umí identifikovat důležité hodnoty, jako jsou například: objemová hmotnost, vlhkost zrna, dusíky, lepek aj.

Nebuďte lhostejní k vaší produkci – kontrolujte a evidujte kvalitu vašeho produktu!

BEDNAR Farm Technology - Laboratorní technika

VZORKOVÁNÍ

BEDNAR Farm Technology - Vzorkování

Vzorkovací technika má mnoho podob. Vzorky lze odebírat napříč celou posklizňovou linkou (vzorkování z dopravních potrubí, technologických propojů za čističkou, sušárnou atd.). Avšak jedno z nejdůležitějších míst, kdy je třeba odebrat vzorek a ideálně i dostatečně analyzovat (více v kapitole Laboratorní technika), je před příjmem komodity do posklizňové linky. A právě zde vznikají vysoké nároky na kvalitu, rychlost a způsob odebrání vzorku z nákladních vozů. Všechny tyto nároky řeší ideálně automatizovaný vzorkovač, který je schopen odebrat adekvátní vzorek rychle a bezpečně, bez toho aniž by obsluha byla nucena opustit budovu/velín. Celá konstrukce vzorkovače je koncipována jako samohybné rameno se vzorkovací trubicí, ve které se tvoří podtlak a pneumaticky dopraví vzorek do určeného místa.

Investujte do vzorkovače – zrychlíte a zkvalitníte tak odebírání vzorků vaší úrody!

VÁŽÍCÍ SYSTÉMY

Mostové váhy

 • Zapuštěné nebo nadzemní provedení
 • V případě nadzemního provedení nízká nájezdová výška a malé nároky na stavební základ
 • Váživost do 60 000 kg a s přesností až 10 kg
 • Rozměry až 18 x 3,5 m, v případě nutnosti je možné váhu dodat i ve větší délce
 • Příslušenství: semafory, závory, vážní software, kamerový systém, samoobslužný terminál, svodidla

Vážení expedičních zásobníků

 • Expediční zásobník uložen na tenzometrických vážících buňkách
 • Nerezové provedení tenzometrů
 • Vážení až do 200 t
 • Tenzometrické buňky s krytím IP 68
 • Zobrazovací jednotka k venkovnímu umístění s možností napojení na řídicí systém

Pásová váha

 • Vážený pásový dopravník určený k vážení volně ložených komodit během nakládky, vykládky, atd.
 • Zakrytované provedení
 • Přesnost: +/- 0,5%, použití: technologické/ stanovené měřidlo, třída přesnosti I dle nařízení 2004/22/CE
 • Specifická hmotnost vážených produktů: 0,30 až 0,90 t/m3
 • Váha navržena pro použití v interiéru, v rozsahu teplot -10 až +40 °C
 • Vyrobená z lakované oceli, barva RAL 5012
 • Certifikace pro obchodní vážení
BEDNAR Farm Technology - Vážící systémy
BEDNAR Farm Technology - Vážící systémy

Galerie

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, nebo máte zájem o prohlídku posklizňové linky? Kontaktujte nás!