CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Chladící zařízení TORNUM
 • Rychlá konzervace plodiny nezávisle na počasí

 • Dlouhodobé skladování beze ztrát

 • Vhodné pro plodiny ekologické produkce

 • Odpadá nutnost chemického ošetření plodin a plynování (fumigace) skladů

 • Kompletní dodávka, mobilní provedení

 • Universální a variabilní použití

 • Jednoduché ovládání, úsporný provoz

Odhaduje se, že až 20% celosvětové produkce obilí je v období po sklizni znehodnoceno. Největší ztráty se pak přičítají působení škůdců a mikroorganismů (tedy hlavně hmyzu a plísním), nebo potažmo úhlavnímu nepříteli obilí – teplu, které jejich množení umožňuje. V našich podmínkách jsou tyto ztráty díky značné modernizaci zemědělství samozřejmě mnohem nižší, přesto je období zchlazování uskladněné produkce stále dost dlouhé na to, aby k určitým ztrátám docházelo. Chladicí zařízení, které pracuje nezávisle na počasí, řádově zkracuje dobu zchlazování a díky tomu tyto ztráty zcela minimalizuje. Chlazení je také přírodní metodou konzervace a zajistí ochranu vaší produkce před škůdci bez použití chemie!

CO SE DĚJE SE ZRNEM PO SKLIZNI

Uchování produkce pro potravinářské účely do další sklizně je jakýmsi vyvrcholením práce zemědělců a od pradávna bylo zásadní pro přežití nepříznivého období roku. V dnešní době se hladu obávat nemusíme, nicméně nutnost dlouhodobého uskladnění zemědělských komodit při zachování co nejlepší kvality, tedy jejich konzervace, je aktuální neustále.

Termín konzervace se často používá v užším smyslu, kdy jím rozumíme použití chemických konzervačních prostředků (např. konzervanty v mase a rybách) nebo tepelnou sterilaci (např. při domácím zavařování). Ke konzervačním prostředkům lze řadit i přírodní antimikrobiální látky (např. lysozym ve vejcích, kyselinu benzoovou v brusinkách, sirné sloučeniny v cibuli, česneku, křenu nebo ředkvičkách), biologicky produkovaná antibiotika (např. nisin) či udicí kouř.

BEDNAR Posklizňové linky - tepelný výdej

MIKROFLÓRA SKLADOVANÝCH ZRNIN A OLEJNIN

BEDNAR Posklizňové linky - Mikroflóra skladovaných zrnin a olejnin

Vývoj různých organismů v závislosti na vlhkosti a teplotě

podle Lacey J.

V širším smyslu konzervací chápeme i další postupy. K nejstarším patří odstraňování vody (sušení, zahušťování a další metody).

Zpomalení nebo zastavení nežádoucích chemických reakcí a růstu mikroorganismů se dosáhne také snížením teploty (chlazení a zmrazení), zabráněním přístupu kyslíku (vakuové balení, balení a skladování v modifikované atmosféře – tzn. obvykle použití různých směsí dusíku a oxidu uhličitého, sycení oxidem uhličitým). Proti růstu mikroorganismů je účinné i zvýšení kyselosti prostředí (kvašení potravin, přídavek organických kyselin) nebo vysoká koncentrace alkoholu (nakládání do lihu, alkoholické kvašení).

Společným rysem všech popisovaných metod je však cíl zabránit chemickým reakcím a pomnožování mikroorganismů v surovině či produktu.Pro zjištění nejvhodnější metody konzervace u zrnin je tedy nutné si uvědomit, jaké procesy v zrnu probíhají.

Obilní hmota je živý organizmus a nutnou podmínkou její existence je neustálá látková výměna. Povaha a intenzita fyziologických procesů, probíhajících v zrnu během skladovaní, závisí na složení obilní hmoty a na parametrech okolního prostředí.
Proces vývoje obilí dosahuje se sklizňovou zralostí svého vrcholu. Obilí ale žije i po sklizni – dýchá.

Po dobu posklizňového dozrávání (1,5 až 2 měsíce) biochemickými procesy dochází k úbytku rozpustných látek (cukrů, aminokyselin) a k postupnému snižování intenzity dýchání. V tomto období dochází k syntetickým procesům, např. k snižování aktivity enzymů, k tvorbě složitějších chemických látek, které jsou provázeny uvolněním určitého množství vody. Při jejím odpařování může docházet k povrchovému zvlhnutí zrna, tzv. „pocení“, které je ve skladovací praxi naprosto nežádoucí, neboť způsobuje vlhnutí vzduchu v mezizrnových prostorách a napomáhá rozvoji mikroorganismů. Dále v důsledku dýchání dochází ke ztrátě sušiny, změnám ve složení mezizrnového vzduchu a tvorbě tepla v obilí (samozahřívání).

VÝVOJ NEJRELEVANTNĚJŠÍCH OBILNÍCH ŠKŮDCŮ V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTĚ

BEDNAR Posklizňové linky - Vývoj nejreleventnějších obilních škůdců na teplotě
BEDNAR Posklizňové linky - Chemický proces

CO OVLIVŇUJE KVALITU PŘI SKLADOVÁNÍ

Z výše uvedeného je patrné, že z hlediska zachování kvality a minimalizace ztrát uskladněného zrna je zcela zásadní období mezi naskladněním a dosažením konzervačních podmínek (teplota zrna do 13°C, vlhkost zrna do 14 % u obilovin a luštěnin a do 8 % u olejnin).

Vedle přípravy skladu (vyčistění, případně fumigace) je před naskladněním a zvláště v případě dlouhodobého skladování nutné vhodně ošetřit samotné zrno.

Základem je předčištění, při vyšších vlhkostech sušení, a eventuálně také chemická konzervace či protiplísňové ošetření. Kvalitní předčištění je velmi důležité z důvodu odstranění nečistot a příměsí, které mívají zpravidla vyšší vlhkost a mohou být nositeli mikrobiálního znečištění. Předčištění tak ovlivňuje i účinnost a energetickou náročnost procesu sušení.

Vhodně ošetřené zrno je možné naskladnit a za průběžné kontroly kvalitativních parametrů skladovat.

Délka doby skladovatelnosti je ovlivněna především tím, jak rychle se podaří v uskladněné hmotě dosáhnout konzervační teploty. Fázi ochlazování lze do jisté míry zkrátit při použití aktivního větrání. Případnou kondenzační vrstvu nebo lokální ložiska se zvýšenou teplotou lze odstranit pomocí částečného přeskladňování/ přepouštění či za použití homogenizačních šnekovic (stirátorů).

Přesto doba ochlazování, kdy je uskladněný materiál nejvíce náchylný k poškození a úbytku hmotnosti, trvá zpravidla několik měsíců. Navíc je zcela závislá na okolních podmínkách, protože vzduch vháněný do skladovacího prostoru musí mít určité parametry, zpočátku především teplotu alespoň o 5°C nižší než je teplota zrna, později i vhodnou relativní vlhkost.

Výrazné zkrácení doby ochlazování je tedy tím pravým receptem na zachování co nejvyšší kvality uskladněného materiálu a minimalizaci ztrát. Řešení je až překvapivě snadné – chladící jednotka.

1
2
3
4
5
BEDNAR Posklizňové linky - Graincooler
1

Provzdušňovací podlaha / kanály

2

Ochlazené zrno

3

Chladící zóna

4

Neochlazené zrno

5

Odtahové ventilátory brání
kondenzaci za chladného počasí

JAK FUNGUJE CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ

Jak tedy chladící jednotka funguje?

Chladící zařízení vhání pomocí vlastního výkonného ventilátoru do skladovacího sila chladný vzduch s přednastavenou stálou teplotou a vlhkostí. Zóna chlazení (ochlazovaná vrstva) se posouvá hmotou rovnoměrně vzhůru. Díky tomu zajistí řádově rychlejší ochlazení uskladněné produkce na konzervační teplotu a to nezávisle na podmínkách ovzduší (teplota, relativní vlhkost). Významnou výhodou systému je možnost napojení na jakýkoli skladovací prostor opatřený provzdušňovacím systémem a také uplatnění v ekologické produkci zemědělských komodit.

RYCHLÁ KONZERVACE ZRNA JE TEĎ SNADNÁ!
RYCHLÁ KONZERVACE ZRNA JE TEĎ SNADNÁ!

Ochlazená masa si udrží správnou teplotu po velmi dlouhou dobu, proto není obvykle nutné zchlazovací proces opakovat a navíc odpadá nutnost použití insekticidů.

Díky izolačním vlastnostem obilní masy lze chladící proces přerušit a později na něj navázat, zóna chlazení se nepřesune a nově se tedy bude opět chladit pouze dříve neochlazené zrno. Toho lze využít při postupném částečném zchlazování několika sil po sobě. Zároveň lze ale jednou chladící jednotkou po doplnění propojovacího potrubí chladit několik skladovacích sil najednou.

Velmi užitečným průvodním jevem ochlazení zrna je i částečný sušící efekt (ochlazení o 10°C přináší snížení vlhkosti až o 0,75%). Jakmile je chladící zařízení připojeno ke skladovacímu silu, pracuje samostatně a nezávisle prostřednictvím zabudovaného řídicího systému. Řídicí systém je ve výchozím stavu přednastaven na 11 typů zrna, ale umožňuje i vlastní nastavení. Zařízení mimo jiné obsahuje vnější teploměrný senzor, flexi hadice na propojení a připojovací kabel. Zařízení je mobilní a projektované pro venkovní použití. Účinnost systému je ovlivněna několika faktory – především druhem plodiny, prostorovými poměry sila (skladu), tlakovými ztrátami provzdušňovacího systému a teplotou a vlhkostí venkovního vzduchu.

Úsporné a ekologické – chladící zařízení pracuje s nejmodernějším systémem nepřímého chlazení, který ve srovnání s tradičními systémy využívá o 80% méně chladiva. Odpadní teplo z chlazení je využíváno k předehřevu chladicího vzduchu za účelem snižování jeho vlhkosti.

RYCHLÁ KONZERVACE ZRNA JE TEĎ SNADNÁ!
BEDNAR Posklizňové linky - Porovnani doby chlazeni

Porovnání doby ochlazení při použití chladící jednotky a aktivního větrání

PROČ SE VYPLATÍ CHLADIT

HLAVNÍ VÝHODY při konzervaci zrna chladem
(chlazení obilí pomocí chladící jednotky)

 • rychlé zchlazení produkce nezávisle na počasí
 • bezrizikové dlouhodobé skladovaní bez ztráty kvality
 • minimalizace úbytku hmotnosti dýcháním zrna
 • přirozená ochrana před škůdci, plísněmi a mikroby – bez chemie
 • vhodné pro produkty ekologického hospodářství – odpadá nutnost fumigace skladů a chemického ošetření
 • zachování sklizňové čerstvosti, kvality a klíčivosti
 • žádné napěťové trhliny zrna (kukuřice) a žádná oxidace olejnin
 • možnost chladit několik sil najednou anebo na přeskáčku (postupné chlazení)

HLAVNÍ ÚSPORY při konzervaci zrna chladem
(chlazení obilí pomocí chladící jednotky)

 • skladování beze ztrát – eliminace poškození hmyzem a plísněmi, minimalizace úbytku hmotnosti dýcháním zrna
 • odpadá drahé a neekologické chemické ošetření (skladů i samotných plodin)
 • řádově kratší doba provozu oproti aktivnímu větrání – úspora el. energie
 • díky nezávislosti na počasí lze plánovat odběr el. energie při snížené sazbě
 • nižší náklady na sušení (částečný sušící efekt)
 • odpadá nutnost přepouštění/ přeskladňování skladů

Prvotřídní kvalita uskladněné produkce, nezávislost na počasí i šetrnost k životnímu prostředí jsou jistě velmi žádoucí aspekty. Každého hospodáře však zajímá, zda se mu investice do nové technologie také vyplatí. Na chladicím zařízení je velmi sympatické, že kvalitativní a ekologické přínosy jdou ruku v ruce s finančními úsporami.

Níže je ukázána modelová kalkulace úspor při použití chladícího zařízení pro skladovací kapacitu 20 000 tun. I přes pořizovací a provozní náklady jsou úspory velmi výrazné.

Za zmínku stojí také to, že díky nenáročnému transportu a jednoduchému použití jednotky, lze uvažovat i o poskytování chladícího zařízení jako služby dalším zemědělcům.

Proč se vyplatí chladit - Ukázková kalkulace

INVESTICE JE RENTABILNÍ!

Pro návrh vhodného zařízení pro vaše podmínky a skladovací kapacity nebo pro více informací, nás kontaktujte ZDE.

Technické parametry

Model chladící jednotkyTGC-80TGC-100TGC-120
Kapacita chlazení (t/24 h)120 – 550150 – 550169 – 550
Průtok vzduchu (m3/h)17 50020 00020 000
Chladící výkon kompresoru (kW)86104126
Příkon, nominální (kW)566167
Hmotnost (kg)420046004900

Napájení: 3 x 380/420 V
Frekvence: 50 Hz
Požadované jištění: 180 A
Typ zásuvky: 5-ti pólová
Rozměry stroje: 5,6 x 2,2 m
Výška stroje: 2,2 m
Průměr připojovací flexi hadice: 0,634 m
Maximální transportní rychlost: 5 km/h
Maximální venkovní teplota pro provoz: 42 °C

Vnější teploměrný senzor
Prodloužení flexi hadice
Prodloužení připojovacího kabelu elektro
Provedení do tropických oblastí

Chladící zařízení TORNUM

Galerie / Média

Reference

Chladic obili_BEDNAR
Dodávka mobilního chladícího zařízení TGC-120 (švédského výrobce TORNUM), vč. uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Jednotka zde slouží pro chlazení zrnin ve starších silech typu Vítkovice…

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Potřebujete poradit s výběrem, nebo máte zájem o prohlídku posklizňové linky? Kontaktujte nás!